اسامی فرمانداران شهرستان از تاسیس تا دولت دهم

 

 

عالمیان

 

علی اکبر شهیری

 

محمد رضا ریحانیان

 

فیض ا... علیزاده

 

عبدالکریم بابارضا

 

علی کاویانی

 

اسماعیل مجیدی

 

حسین نیازی آذری

 

علی اکبری

 

علی مصافی

 

بهمن نوری

 

مهدی نوری

 

یدا.... افشار مقدم

 

محمد مهدوی

 

 

 


محمدتقی عباسپور معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان بابل
Portal Administration 2873069 4514 1.443359 ITShomal.com