روستای کوهستانی موزیرج

محمدتقی عباسپور معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان بابل
Portal Administration 2873121 2874 1.125 ITShomal.com