سيد مجتبي حكيم سيد مجتبي حكيم 2291373

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری

جعفر آقاجان نتاج جعفر آقاجان نتاج 2291173

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری..

نقي مصطفي زاده گنجي نقي مصطفي زاده گنجي 2223600 far@farmandari-babol.ir

مسئول حراست فرماندار ي شهرستان بابل

مهدي بادي كناري مهدي بادي كناري

مسئول روابط عمومي فرمانداري شهرستان بابل

محمدتقی عباسپور معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان بابل
Portal Administration 2825172 10994 1.265625 ITShomal.com