فراخوان جذب سرمایه گذار در شهرستان بابل

 


http://www.farmandari-babol.ir/agahi/form%20sarmayegozari.pdf